Γενικές Συνελεύσεις

ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΑ

2023
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023

Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου Και Συγκρότηση Αυτού Σε Σώμα

PDF 194KB

Ανακοίνωση Ορισμού Μελών Και Εκλογή Προέδρου Της Επιτροπής Ελέγχου

PDF 137KB

Ανακοίνωση Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Των Μετόχων

PDF 248KB

Ανακοίνωση Διανομής Μερίσματος Χρήσης 2022

PDF 194KB

Αιτιολόγηση πρότασης των υποψηφίων μελών του ΔΣ προς την ΓΣ

PDF 157KB

Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

PDF 122KB

BriQ Ψηφοδέλτιο

PDF 197KB

Audit Committee Activities 2022

PDF 221KB

Σχέδια Αποφάσεων Σχόλια Δ.Σ. Επί Των Θεμάτων Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

PDF 303KB

Έκθεση Αποδοχών Διοικητικού Συμβουλίου Έτους 2022

PDF 376KB

BriQ Εξουσιοδότηση

PDF 248KB

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 27.04.2023

PDF 348KB