Γενικές Συνελεύσεις

ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΑ

2022
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

Ανακοίνωση Διανομής Μερίσματος Χρήσης 2021

PDF 215KB

Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου Και Συγκρότηση Αυτού Σε Σώμα

PDF 232KB

Ανακοίνωση Ορισμού Μελών Και Εκλογή Προέδρου Της Επιτροπής Ελέγχου

PDF 164KB

Ανακοίνωση Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Των Μετόχων

PDF 319KB

Έκθεση Πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου 2021

PDF 215KB

Έκθεση Αποδοχών Διοικητικού Συμβουλίου Έτους 2021

PDF 318KB

Έκθεση Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών Προς Την Τακτική Γενική Συνέλευση Της 19.04.2022

PDF 134KB

Ψηφοδέλτιο Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 19.04.2022

PDF 304KB

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 19.04.2022

PDF 215KB

Εξουσιοδότηση Για Την Τακτική Γενικής Συνέλευσης Της 19.04.2022

PDF 237KB

Εισήγηση Για Τα Υποψήφια Μέλη ΔΣ

PDF 179KB

Αριθμός Μετοχών Και Δικαιωμάτων Ψήφου Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 19.04.2022

PDF 228KB

Σχέδια Αποφάσεων Σχόλια Δ.Σ. Επί Των Θεμάτων Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

PDF 343KB