Επιτροπή Ελέγχου

Η Γενική Συνέλευση της 27.04.2023 ομόφωνα αποφάσισε την εκλογή τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις 74 του ν. 4706/2020, η οποία θα είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου. Tα μέλη της οποίας θα είναι μη εκτελεστικά και στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και η Γενική Συνέλευση έδωσε εντολή στο Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει τα Μέλη του Δ.Σ. που θα καταλάβουν τις θέσεις των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας. Επιπλέον, αποφασίστηκε, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου να οριστεί από τα μέλη της Επιτροπής.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι τα ακόλουθα:

Theodore Fessas

Μάριος Λασανιάνος

Πρόεδρος

Theodore Fessas

Ελένη Λινάρδου

Μέλος

Theodore Fessas

Ευστράτιος Παπαευστρατίου

Μέλος

Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Ελέγχου

PDF 262KB