Στρατηγική - Στόχοι

Η στρατηγική της BriQ Properties καθορίζεται από τους ακόλουθους άξονες:

1. Έμφαση στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους, τους εργαζόμενους, τους πελάτες και τους συνεργάτες

2. Διαρκής και συστηματική αναζήτηση νέων ευκαιριών επενδύσεων σε τομείς ενδιαφέροντος με υψηλές προοπτικές ανάπτυξης

3. Διατήρηση και βελτίωση οργανικής κερδοφορίας από συνεχιζόμενες δραστηριότητες με τη συνεχή ανάπτυξη των υφιστάμενων δραστηριοτήτων και την εδραίωση της ανταγωνιστικής θέσης

4. Έμφαση στη βελτίωση της απόδοσης των επενδυμένων κεφαλαίων

Ιδιαίτερη σημασία για την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού της BriQ Properties είναι η καλλιέργεια και περαιτέρω η εδραίωση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων που χαρακτηρίζουν την Εταιρεία:

  • Ευελιξία, συνεπές σχέδιο ανάπτυξης και βέλτιστης αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού
  • Ειδικευμένη ομάδα management με σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία στους τομείς δραστηριότητας
  • Οικονομική ευρωστία

Το Όραμά μας
Όραμά μας είναι να εδραιωθούμε στον τομέα των επενδύσεων ως η κορυφαία επιλογή για κάθε επενδυτή που θέλει να επενδύσει σε ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, με κύριο μέλημά μας την αξιοπιστία και την συνέπεια.

Η Αποστολή μας
Να προσφέρουμε σταθερές και ικανοποιητικές αποδόσεις στους μετόχους μας και να δημιουργούμε υπεραξία μέσω των επενδύσεών μας με βάση τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και με κινητήριο δύναμη τους εργαζομένους και τις αξίες μας.

H αποστολή μας επιτυγχάνεται μέσω:

  • Συνεχούς αναζήτησης κατάλληλων επενδυτικών ευκαιριών
  • Αποτελεσματικής διοίκησης, χρηστής Εταιρικής διακυβέρνησης και υπευθυνότητας
  • Προσέλκυσης, ανάπτυξης και αξιοποίησης ανθρώπων με ταλέντο και ήθος
  • Εφαρμογής τεχνοκρατικών και αξιοκρατικών πρακτικών
  • Προσήλωσης στις αρχές και τις αξίες μας