Επενδυτική Επιτροπή

Η Επενδυτική Επιτροπή εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο ή αποφασίζει για τη διαμόρφωση και υλοποίηση της επενδυτικής στρατηγικής της Εταιρείας, την πραγματοποίηση νέων επενδύσεων, τη ρευστοποίηση υπαρχουσών, καθώς και τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου της με βάση τις εκάστοτε συνθήκες και ευκαιρίες της αγοράς. Η Επενδυτική Επιτροπή αποτελείται από τέσσερα (4) μέλη και εκλέχθηκε από την 27.04.2023 Τακτική Γενική Συνέλευση. Η σύνθεση της Επενδυτικής Επιτροπής είναι η ακόλουθη:

Theodore Fessas

Άννα Αποστολίδου

Πρόεδρος

Theodore Fessas

Θεόδωρος Φέσσας

Μέλος

Theodore Fessas

Ευτυχία Κουτσουρέλη

Μέλος

Theodore Fessas

Απόστολος Γεωργαντζής

Μέλος