Εταιρική Διακυβέρνηση

Η Διοίκηση και η λειτουργία της BriQ Properties βασίζονται σε σύγχρονη, δυναμική και ευέλικτη Εταιρική Διακυβέρνηση.

Η Εταιρεία εφαρμόζει τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ), που δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο 2021, από το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) και πληροί τις απαιτήσεις του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου (άρθρο 17 Ν. 4706/2020).

Ο προαναφερόμενος Κώδικας εφαρμόζεται με ορισμένες αποκλίσεις, που αναφέρονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση.

Για να δείτε τον Κανονισμό της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων παρακαλούμε πατήστε εδώ

 

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

PDF 899KB