Μετοχική Σύνθεση

BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π.
ΜΕΤΟΧΟΙ ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ %
Θεόδωρος Φέσσας (άμεσα και έμμεσα) 13.444.093 37,6%
Ευτυχία Κουτσουρέλη 6.014.689 16,8%
Σύνολο Διασποράς 16.305.811 45,6%
Αμοιβαία Κεφάλαια 3.246.392 9,1%
Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης 1.778.930 5,0%
Ασφαλιστικές εταιρείες 1.789.743 5,0%
Άλλοι θεσμικοί 691.540 1,9%
Επενδυτικό κοινό 8.388.077 23,5%
Ίδιες Μετοχές 411.129 1,1%
Σύνολο 35.764.593 100,00%
Στοιχεία: 31.12.2023

Αναλυτική Οικονομική Πληροφόρηση

Δείτε αναλυτικά και ανά έτος τις οικονομικές μας εκθέσεις

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ