Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

Σκοπός της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων είναι να συνδράμει το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τον καθορισμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής της πολιτικής αμοιβών του προσωπικού της Εταιρείας, καθώς και την προσέλκυση εξειδικευμένων στελεχών και τη διατήρηση, αξιοποίηση και εξέλιξή τους.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 27.04.2023 αποφάσισε ομόφωνα να ορίσει σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 4706/2020, τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

 

Theodore Fessas

Ελένη Λινάρδου

Πρόεδρος

Theodore Fessas

Μάριος Λασανιάνος

Μέλος

Theodore Fessas

Ευστράτιος Παπαευστρατίου

Μέλος

Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Αποδοχών Και Υποψηφιοτήτων

PDF 334KB