Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης

Κύρια αποστολή της Επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης είναι:

- η παροχή υποστήριξης και συνδρομής στο ΔΣ για τον καθορισμό της στρατηγικής, των στόχων και των προτεραιοτήτων επί θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης,
- η συνεργασία με την εκτελεστική διοίκηση της Εταιρείας σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης,
- η παρακολούθηση για λογαριασμό του ΔΣ της εφαρμογής της στρατηγικής της Εταιρείας σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και της υλοποίησης των δραστηριοτήτων και της επίτευξης των στόχων της Εταιρείας στα θέματα αυτά,
- η αναφορά προς το ΔΣ επί θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης και η υποστήριξη του ΔΣ στην εποπτεία της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης στην Εταιρεία.

Η Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης αποτελείται από τρία (3) μέλη και εκλέχθηκε από την 27.04.2023 Τακτική Γενική Συνέλευση. Η σύνθεση της Επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης είναι η ακόλουθη:

Theodore Fessas

Ευτυχία Κουτσουρέλη

Πρόεδρος

Theodore Fessas

Άννα Αποστολίδου

Μέλος

Theodore Fessas

Ελένη Λινάρδου

Μέλος

Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης

PDF 195KB