Πολιτικές

Βάση για τη διακυβέρνηση της BriQ Properties αποτελούν οι Πολιτικές της Εταιρείας και οι Πρότυπες Διαδικασίες.

Οι Πολιτικές εκφράζουν τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές του Διοικητικού Συμβουλίου, που ισχύουν και διέπουν όλο το φάσμα της λειτουργίας της Εταιρείας. Διασφαλίζουν τη συμμόρφωση της Εταιρείας με το θεσμικό πλαίσιο, την ενσωμάτωση κατάλληλων καλών πρακτικών στη λειτουργία της και την εσωτερική ομοιογένεια.

Οι Πρότυπες Διαδικασίες, αποτελούν κείμενα που περιγράφουν τον ακριβή τρόπο εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών που, μέσω των Πολιτικών, παρέχει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Πολιτική Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ποικιλομορφίας

PDF 293KB

Πολιτική Αποδοχών των Μελών του Δ.Σ.

PDF 238KB

Κανονισμός Λειτουργίας της Εταιρείας

PDF 677KB

Πολιτική Καταλληλότητας Μελών Δ.Σ.

PDF 229KB

Καταστατικό Εταιρείας

PDF 6683KB