Η εταιρεία με μια ματιά

Η BriQ Properties είναι Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (Α.Ε.Ε.Α.Π.), και έχει λάβει άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με αριθμό 757/31.05.2016. Η λειτουργία της διέπεται από τις διατάξεις του ν. 2778/1999, του ν. 4209/2013 και του κ.ν. 2190/1920, καθώς και από κανονιστικές αποφάσεις και εγκυκλίους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Υπουργείου Οικονομικών.

Αποκλειστικός σκοπός της Εταιρείας είναι η απόκτηση και διαχείριση ακίνητης περιουσίας και γενικώς η διενέργεια επενδύσεων, όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 22 του νόμου 2778/1999, όπως ισχύει.

H Εταιρεία εποπτεύεται και ελέγχεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με τις υποχρεώσεις της ως Α.Ε.Ε.Α.Π. καθώς και ως προς την τήρηση της νομοθεσίας της Κεφαλαιαγοράς και των κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης και, περαιτέρω, εποπτεύεται από την αρμόδια Περιφέρεια Αττικής αναφορικά με την τήρηση του κ.ν. 2190/1920 και από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Οι μετοχές της BriQ Properties ΑΕΕΑΠ διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών από την 31 Ιουλίου 2017 (ticker: ΜΠΡΙΚ).

Η έδρα της Εταιρείας είναι στο Δήμο Καλλιθέας του Νομού Αττικής επί της οδού Αλεξάνδρου Πάντου αρ. 25, ΤΚ 176 71

Εξειδίκευση στον κλάδο των επενδύσεων σε ακίνητα

Η BriQ Properties Α.Ε.Α.Π. στοχεύει να είναι μια κάθετα ολοκληρωμένη, εταιρεία επενδύσεων σε εμπορικά ακίνητα στην Ελλάδα που κατέχει και διαχειρίζεται ενεργά εμπορικά ακίνητα, εφαρμόζοντας τις καλύτερες στρατηγικές της αγοράς.

Η ανταγωνιστική μας τοποθέτηση είναι μια ευέλικτη Α.Ε.Ε.Α.Π. χαμηλού ρίσκου που δεν σχετίζεται με τις τράπεζες, με μικρή – συμπαγή διαχειριστική ομάδα και με αξιοσέβαστους μετόχους πλειοψηφίας που απολαμβάνει ασφαλείς ροές εισοδήματος από ενοίκια και χαμηλό δανεισμό.

Δέσμευση για τη βιωσιμότητα

Αποστολή μας είναι η αξιοπιστία και η συνέπεια προσφέροντας σταθερές και ικανοποιητικές αποδόσεις στους μετόχους μας και δημιουργώντας υπεραξία μέσω των επενδύσεών μας, με βάση τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και με κινητήριο δύναμη τους εργαζομένους και τις αξίες μας. H αποστολή μας επιτυγχάνεται μέσω:


▪ Συνεχούς αναζήτησης κατάλληλων επενδυτικών ευκαιριών
▪ Αποτελεσματικής διοίκησης, ορθής Εταιρικής διακυβέρνησης και υπευθυνότητας
▪ Προσέλκυσης, ανάπτυξης και αξιοποίησης ανθρώπων με ταλέντο και ήθος
▪ Εφαρμογής τεχνοκρατικών και αξιοκρατικών πρακτικών
▪ Προσήλωσης στις αρχές και τις αξίες μας